De kraftsamlar för bättre bioprocessteknik

De kraftsamlar för bättre bioprocessteknik

Kompetenscentrumet AdBIOPRO samlar ledande forskare från akademin och industrin med målet att driva på forskningen kring kontinuerliga processer för bioläkemedel. Centrumet finansieras av Vinnova och industrin.

Kompetenscentrumet AdBIOPRO, Advanced Bio-Production by Continuous Processing, samlar expertis inom bioprocessteknik, proteinvetenskap, cell- och genterapisamt reglerteknik från KTH, Lunds universitet, Karolinska Institutet och företag . från läkemedelsindustrin. Tillsammans utvecklar de nya processer för tillverkning av terapeutiska bioläkemedel, såsom proteinläkemedel, virala vektorer för genterapi och celler för cellterapi.

– Det som gör centrumet unikt, ur ett globalt perspektiv, är att vi för samman världsledande experter inom kontinuerlig mammalie cellodlingsprocesser (så kallad perfusionprocess), reningsprocesser och reglerteknik, säger Véronique Chotteau, docent i mammalie cellteknologi på KTH och föreståndare på AdBIOPRO.

I en kontinuerlig odlingsprocess skapas en gynnsam omgivning för cellerna genom att man ständigt byter odlingsmedium. Även reningsprocessen sker oavbrutet vilket medför en drastiskt minskad tidsåtgång och mindre storlek på utrustningen jämfört med traditionella fed-batchprocesser.

– Vi har dessutom ökat celltätheten i våra odlingar med fem till tio gånger och därmed effektiviserat produktiviteten väsentligt. Under en dag kan vi i en kontinuerlig process producera samma mängd proteinläkemedel som under två veckor i en traditionell fed-batchprocess, säger Véronique Chotteau och fortsätter:

– De senaste åren har vi sett hur industrins intresse för kontinuerliga processer har växt. Kontinuerliga processer låter oss använda utrustning av betydligt mindre storlek och minskar därmed tillverkningsprocessens ekologiska fotavtryck, samtidigt som den ökar produktionens flexibilitet.

En av de främsta fördelarna i arbetet med kontinuerliga processer är minskade kostnader. Stora anläggningar kostar flera miljarder dollar och byggs några år innan lanseringen av ett nytt bioläkemedel. Lyckas man inte utveckla läkemedlet står man med en dyr anläggning som inte kan användas för sitt tilltänkta syfte.

– Kontinuerliga processer  för med sig utmaningar för integrering, optimering och kontroll, vilket vi fokuserar på inom centrumet. Vi arbetar även med immuna celler för cellterapi och virala vektorer för genterapi. Två lovande terapier som i dagsläget saknar bra lösningar för kommersiell produktion, säger Véronique Chotteau.

Arbetet i AdBIOPRO har redan kommit långt, mycket tack vare den breda kompetensen och synergin som finns i centrumet. De har bland annat utvecklat en ny kontinuerlig process som integrerar odling och rening.

– Vår optimering och processkontroll, samt vårt nya sätt att producera virala vektorer på, har stöd i matematiska modeller, säger Véronique Chotteau.

Artikeln publicerad den 26 september, 2019 av borgowilli